Bostadsrättsföreningen Freja 2

Om vår förening
Våra stadgar
Nyttjanderättsavtal
Underhållsplan
Årsredovisning
Bostadsrättslagen
För leverantörer


Styrelsen

Väljs en gång per år på föreningsstämman.
Om man vill vara med eller har förslag på vem som vill vara
med i styrelsen kan man kontakta valberedningen eller styrelsen.
Tag chansen att påverka ditt boende!

Bostadsrätt
Bostadsrätt, även kallat insats, är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Rättigheten gäller för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser medlemmen har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i fastigheten tillsammans med en bostadsrätt i den. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättighetens andel av föreningens tillgångar och skulder